جستجو در اخبار
جستجو در متن سایت

آذربایجان

روزهای قبول مدارك:

1- اشخاص با دعوتنامه هر روز (غیر از روز جمعه) از ساعت 9 بامداد تا 12:30 ظهر

2- اشخاص بدون دعوتنامه بلیت هواپیما همراه داشته باشند.

3- متقاضیان روادید ترانزیت فتوكپی روادید كشور مقصد را به همراه داشته باشند.

مدارك لازم جهت صدور ویزا:

شماره دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر، یك قطعه عكس، 40 دلار (برای ویزای عادی)، 40 دلار (روادید ترانزیت)، روادید دوبله عادی 20 دلار، روادید دوبله ترانزیت 40 دلار، روادید یك ساله 250 دلار.

توجه: برای روادید زمینی دعوت‌نامه ضروری است.

روز تایید مدارك: چهارشنبه

1- هزینه تایید مدارك بازرگانی 70 دلار

2- هزینه مدارك تحصیلی 20 دلار

تجاری: با كارت بازرگانی روادید تجاری برای مسافرت هوایی و زمینی داده می‌شود. مدت كلیه روادیدها 15 روز است. مدت تحویل روادید از زمان دریافت مدارك یك روز است.

 

آدرس: فرمانیه، دیباچه شمالی، پلاك 3

تلفن: 2286580- 2215191 فاكس: 2286580

تلفن امور كنسولگری: 2235197

 

آرژانتین

ویزای توریستی و تجاری:

دعوتنامه و بلیت رفت و برگشت، فرم سفارت 2 قطعه عكس، روادید توریستی 30 دلار ویزیتوری، روادید تجاری 39500 تجاری معادل 50 دلار.

 

نشانی: میدان آرژانتین، ساختمان بانك تجارت، طبقه چهارم

تلفن: 8718294

فاكس: 8712583

 

آلمان

روادید بستگان درخواست روادید باید شخصاً ارائه شود. رسیدگی به درخواست روادید به طول معمول 16 روز به طول می‌انجامد. دو نسخه فرم پر شده، 2 قطعه عكس جدید گذرنامه، شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوكپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوكپی دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه توسط شخص دعوت‌كننده در آلمان و مدرك وضعیت اقامت وی.

- مداركی در مورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فیش حقوق دعوت‌كننده غیره)

- مداركی در مورد داشتن وابستگی در ایران (سند خانه یا زمین) گواهی كار و درآمد غیره اصل و فتوكپی. بیمه مسافرتی برای تمام مدت اقامت (اصل و فتوكپی آن)

اشتغال به كار: رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.

مدارك: سه نسخه فرم پر شده درخواست روادید، 3 قطعه عكس جدید، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه متقاضی، اصل و فتوكپی مدارك مربوط به رابطه كاری (قرارداد كار و غیره) گواهی اشتغال به كار یا سابقه شغلی در ایران.

 

راهنمای صدور روادید جهت مراجعه به كنسولگری آمریكا در فرانكفورت

مدارك: دو نسخه فرم، 2 قطعه عكس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار كافی (حداقل 3 ماه بیش از تاریخ در نظر گرفته شده برای برگشت از آلمان) و شناسنامه و همین طور فتوكپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوكپی نامه كنسولگری آمریكا در فرانكفورت (با تعیین وقت) اصل بیمه مسافرتی به همراه فتوكپی آن.

روادید دانشجویی

رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.

مدارك: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عكس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار كافی، گذرنامه و شناسنامه همسر، فتوكپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی.

- تعهدنامه مالی براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه (اصل و فتوكپی) از طرف تعهدكننده در آلمان به انضمام گواهی وضعیت اقامت وی در آلمان- گواهی در مورد تامین مالی هزینه تحصیلی مانند فیش حقوق تعهدكننده و با مدارك درآمد شخص متقاضی- اصل و فتوكپی از پذیرش و یا تایید دریافت درخواست پذیرش از یك دانشگاه یا مدرسه عالی در آلمان- مداركی در مورد سابقه شغلی متقاضی در ایران- اصل آخرین مدرك دبیرستانی یا دانشگاهی در ایران، رسیدگی به صدور روادید 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.

پیوستن به خانواده

مدارك: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عكس جدید از هر یك از متقاضیان- گذرنامه با مدت اعتبار كافی (حداقل بیش از 6 ماه اعتبار از تاریخ درخواست ویزا) شناسنامه، فتوكپی صفحه دوم تا پنجم گذرنامه متقاضی، مدرك در مورد وضعیت اقامت بستگان در آلمان اصل و ترجمه رسمی تایید شده (از طرف سفارت) سند ازدواج به هر ماه یك فتوكپی از ترجمه آن.

- در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌های قبلی، اصل حكم طلاق و یا مدرك حضانت به همراه ترجمه تایید شده و یك فتوكپی از آن. رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 16 روز به طول می‌انجامد.

تجاری

مدارك: دو نسخه فرم، 2 قطعه عكس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار كافی (حداقل سه ماه پیش از تاریخ در نظر گرفته شده برای برگشت از آلمان) و شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوكپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی- دعوتنامه از طرف یك شركت مقیم در آلمان و در صورت عدم تقبل مخارج از جانب شركت دعوت كننده، ارایه بیمه مسافرتی (اصل و فتوكپی) و همچنین مدارك چگونگی تامین مخارج در مدت اقامت الزامی است. مداركی در مورد رابطه تجاری با شركت دعوت كننده در آلمان.

مداركی در مورد فعالیتهای شغلی در ایران (پروانه كسب، كارت بازرگانی، پروانه تولید، گواهی كار، دفترچه بیمه درمانی و روزنامه رسمی و غیره) در مورد كارمندان

شركتها علاوه بر مدارك فوق معرفی‌نامه رسمی از طرف كارفرما مبنی بر اعزام متقاضی به آلمان، مداركی در مورد داشتن وابستگی در ایران، رسیدگی به درخواست ویزا به طور معمول 16 روز به طول می‌انجامد. مداركی دال بر چگونگی تامین مخارج اقامت در آلمان، درخواست روادید به طول معمول 2 تا 3 روز به طول می‌انجامد.

 

ساعات كار بخش روادید: یكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 15/7 تا 12 صبح.

تلفن: 3913329 فاكس: 3901144

 

افغانستان

روادید تجاری: 2

عكس، فرم پر شده سفارت، هزینه صدور روادید 30 دلار، مدت دریافت روادید 1 روز. روادید توریستی از كنسولگری سفارتخانه در مشهد دریافت شود.

 

نشانی: خیابان دكتر بهشتی- خیابان پاكستان، نبش كوچه چهارم.

تلفن: 87356200- 7837151 فاكس: 8735600

 

اتریش

الف) اقامت توریستی در اتریش

گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصول دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه‌ای كه در اتریش رسما توسط محضر تایید شده باشد، حكم فوق یا تایید به میزان درآمد دعوت كننده بیمه حوادث و بیماری تا سقف 52000 دلار صادر شده از جانب شركت بیمه ایران با آسیا، ترجمه سند ملك (تایید شده توسط وزارت امور خارجه) دفترچه حساب بانكی متقاضی به انضمام ترجمه آن.

ب) دعوتنامه تجاری، گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصل دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه تجاری با مهر شركت، (تایید محضر مورد نیاز نیست)

ج) ترانزیت گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جدید (از متقاضی و همراهان در گذرنامه) روادید كشور مقصد اصل بلیت هواپیما سفارت اتریش ممكن است علاوه بر مدارك مذكور مدارك دیگری را نیز از متقاضی درخواست نماید.

فتوكپی‌های كلیه مدارك درخواستی نیز می‌بایستی به سفارت ارایه شوند.

بررسی تقاضای روادید می‌تواند 3 ماه به طول انجامد.

 

نشانی: میدان آرژانتین، ساختمان شماره 78

تلفن: 8710735- 8710180

 

ارمنستان

فرم سفارت، دو قطعه عكس 3 × 4 رنگی، گذرنامه معتبر، نرخ روادید برای رانندگان كثیرالتردد 3 ماهه 80 دلار، برای افراد عادی 21 روزه، 50 دلار، صدور روادید حداكثر 11 روز طول می‌كشد. هزینه روادید با دعوتنامه 37 دلار. یكشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 12.

 

نشانی: چهارراه ولیعصر، جنب پارك دانشجو، خیابان رازی، نبش خیابان استاد شهریار، خیابان رازی شماره 1

تلفن: 6704733 فاكس: 6700657

 

ازبكستان

1- فهرست مشخصات رانندگان مورد تایید وزارت راه و ترابری ایران

2- این فهرست باید حتماً مثل 5 مورد (نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره گذرنامه) باشد.

3- صدور روادید بستگی به دعوت‌نامه‌ای دارد كه از طریق گیرنده كالا به وزارت امور خارجه ازبكستان درخواست شود و پس از موافقت آن وزارتخانه به بخش كنسولی در تهران ارسال می‌گردد.

4- شرایط روادید اعم از مدت تعداد تردد و هزینه آن بستگی به نوع درخواست گیرنده كالا در ازبكستان دارد.

5- مدارك لازم: 2 برگ فرم عكس‌دار و تایپ شده درخواست روادید ازبكستان، فتوكپی از صفحه عكس و مشخصات و مدت اعتبار گذرنامه CMR برابر اصل كه آدرس و مشخصات و شماره تلفن تماس گیرنده بار ذكر شده باشد، فتوكپی از صفحه عكس و مشخصات دفترچه خروجی راننده.

روادید ترانزیتی:

فقط به مقصد كشورهای (قزاقستان- قرقیزستان- تاجیكستان) صادر می‌گردد كه علاوه بر مدارك بالا فتوكپی روادید كشور ثالث نیز لازم است.

توریستی:

دعوتنامه با مجوز صادر شده از وزارت امور خارجه ازبكستان، 2 عكس و 2 فرم، فتوكپی از صفحات عكس‌دار و اعتبار و مشخصات پاسپورت تجاری، مدارك مربوط به توریستی + دعوتنامه تجاری یا مجوز از وزارت امور خارجه ازبكستان.

 

نشانی: خیابان پاسداران، خیابان فرمانیه، نبش كوچه یگانه

تلفن: 2832071- 2299780 فاكس: 2280289

 

اسپانیا

زمان پیش‌بینی شده جهت روادید اقامت 5/4 ماه و اقامت پیوستن به خانواده 3 ماه است. در صورت نیاز به مدارك اضافی متقاضی ظرف 15 روز وقت دارد كه مدارك را تحویل دهد. هزینه روادید 28000 تومان

 

نشانی: خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، كوچه سرو، پلاك 76

تلفن: 6- 8714575

 

استرالیا

توریستی

1- دعوتنامه از خویشاوندان، طرف بازرگانی و یا كنگره بسته به نوع ویزای درخواستی

2- یك قطعه عكس جدید از هر نفر

3- گذرنامه معتبر (حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ ورود به استرالیا)

4- فتوكپی و ترجمه رسمی مداركی دال بر توانایی مالی و بازگشت به ایران (از قبیل معرفی‌نامه شغلی، صورتحساب یا موجودی بانكی و اسناد مالكیت و غیره)

5- فتوكپی ویزاهای كشورهایی كه قبلاً به آنها سفر كرده‌اید.

6- رسید بانكی پرداخت مبلغ 36 دلار آمریكا به حساب شماره 99069 نزد بانك سپه شعبه خالد اسلامبولی به نام سفارت استرالیا (غیر قابل استرداد) برای هر گذرنامه

7- فرم‌های تكمیل شده 48 و ضمیمه سفید رنگ (برای متقاضیان روادید دیدار) و فرم‌های تكمیل شده 456 و ضمیمه سفید رنگ (برای متقاضیان روادید بازرگانی) كه به امضا شخص متقاضی رسیده باشد.

دعوتنامه تجاری: یك قطعه عكس، تكمیل فرم سفارت، مدارك دال بر همكاری دو شركت ایرانی و استرالیایی- اصل و ترجمه مدارك شركت ایرانی، ترجمه‌ها باید به زبان انگلیسی باشد، هزینه صدور روادید برای توریستی و تجاری 330 هزار ریال ایرانی.

مهاجرت: با توجه به فهرست مشاغل مورد نیاز استرالیا موجود در تابلو گیشه سفارت متقاضیان می‌توانند فرم تقاضای مهاجرت 6260 تومان، ارزیابی مدرك از استرالیا، در صورتی كه ارزیابی مثبت بود با مدرك فرم مهاجرت خریداری می‌شود.

 

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان 23

تلفن: 724456 فاكس: 8716223

 

جمهوری اسلواك

مدارك: گذرنامه با بیش از 6 ماه اعتبار، فرم درخواست روادید بایستی به طور خوانا و با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شده و به امضا متقاضی برسد. فرم‌های ناخوانا و ناقص پذیرفته نمی‌شوند. 2 قطعه عكس 4 ×3 كه باید در صفحات اول و دوم فرم درخواست چسبانده شود (صفحه سوم بدون عكس باشد) رسید هزینه صدور روادید كه بایستی قبلاً به حساب جاری شماره 2084 بانك ملی ایران شعبه اسكان به نام سفارت جمهوری اسلواك پرداخت شده و همراه سایر مدارك به سفارت تحویل گردد.

نشانی: بزرگراه آفریقا، كوچه بابك مركزی، شماره 24 صندوق پستی: 44511- 11365

تلفن: 8791058 فاكس: 8791057

 

انگلستان

پزشكی:

دعوتنامه از دكتر یا بیمارستان از انگلستان شامل: وقت مشخص از دكتر، توضیح نوع بیماری، طول درمان، نوع معالجه، هزینه درمان (تضمین مالی همراه با صورت حساب بانكی شخص ضامن از انگلستان یا حواله بانكی پول در خارج) همراه داشتن كلیه پرونده‌های پزشكی از دكتر در ایران.

تجاری: دعوتنامه از شركت انگلیسی

دیدار: دعوتنامه از اقوام درجه یك

مدارك جهت انجام مصاحبه:

1- دعوتنامه معتبر: مدت اعتبار هر دعوتنامه سه ماه می‌باشد.

2- فرم تكمیل شده درخواست ویزا می‌توانید از نگهبان درب ویزا تهیه كنید.

3- دو قطعه عكس 4 × 3 و 4 × 6

4- اصل پاسپورت جدید: هر پاسپورت باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

5- پاسپورت قدیمی: كلیه پاسپورتهای قدیمی در صورت موجود بودن.

6- بلیت هواپیما: می‌توان به صورت رزرو تهیه نمود.

7- مبلغ ویزا (یكبار ورود): مبلغ 55500 تومان وجه نقد (همراه متقاضی باید باشد) در صورت درخواست مدرك بیشتر توسط افسران ویزا در هنگام مصاحبه درخواست خواهد شد. ویزای توریستی به انگلستان در كشور ایران صادر نمی‌شود. برای اخذ ویزای توریستی به كشورهای هماسیه داده می‌شود.

 

نشانی: خیابان فردوسی، خیابان بابی‌ساندز، پلاك 143 جهت انجام مصاحبه و تحویل مدارك برای اخذ ویزا، تعیین وقت قبلی توس شماره تلفن‌های 6705019- 6705018 و 6717031 و با فرستان فاكس به شماره 6700720 از ساعت صبح الی 2 بعد از ظهر مقدور می‌باشد. هنگام فرستادن دعوتنامه توسط فاكس حتماً شماره تلفن تماس خود را در ایران قید كنید.

 

ایتالیا

مدارك لازم جهت درخواست روادید توریستی از متقاضیان روادید توریستی درخواست می‌گردد جهت ارایه مدارك خود، بین ساعات 30/8 تا 12 روزهای یكشنبه تا پنجشنبه به قسمت ویزا مراجعه نمایند.

مدارك مورد نیاز: فرم، دو قطعه عكس، اصل و فتوكپی صفحه اول گذرنامه و ویزاهای شنگن استفاده شده اصل فتوكپی شناسناه و ترجمه آن، دعوتنامه (نمونه دعوتنامه در قسمت ویزا موجود است)، فتوكپی اجازه اقامت میزبان، در صورت تغییر تابعیت دعوت كننده كپی شناسنامه ایتالیایی، رزرو بلیت، مدارك اشتغال به كار شامل: اصل و كپی آن روزنامه رسمی مشترك+ ترجمه معرفی‌نامه و اصل لیست پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به شش ماه گذشته، همراه با كپی و ترجمه آن برای كارمندان بخش خصوصی. اصل و كپی كارت نظام پزشكی برای خانم‌های خانه‌دار متقاضی روادید توریستی ارایه مدرك شغلی همسر الزامی است. بخش ویزا این حق را برای خود محفوظ نگه داشته تا در صورت لزوم هر مدرك دیگری را كه برای تكمیل پرونده مناسب تشخیص می‌دهد از متقاضی درخواست نماید.

تلفن بخش ویزای سفارت ایتالیا: 6702333- 6702402409

فاكس بخش ویزای سفارت ایتالیا: 67043499

مدارك روادید تجاری

در روزهای یكشنبه تا پنجشنبه به بخش كنسولی سفارت ایتالیا مراجعه و مدارك را ارایه نمایند. (برای گرفتن وقت مصاحبه، راس ساعت 30/8 صبح با در دست داشتن گذرنامه فتوكپی دعوتنامه به بخش كنسولی مراجعه نمایند)

شماره تلفن بخش كنسولی سفارت ایتالیا: 6702409- 6702333- 6704349

 

ایرلند

برای تقاضای روادید:

دعوتنامه از فرد مقیم، سه قطعه عكس، فرم سفارت، مبلع 17000 تومان، دعوت كننده باید مسئولیت تامین مخارج متقاضی را در طول اقامتش در ایرلند قبول و تضمین كند كه متقاضی بعد از پایان دوره روادید كشور ایرلند را ترك خواهد كرد. اعتبار پاسپورت حداقل یك سال باید باشد. از هنگام تحویل مدارك كامل 6 هفته از طریق فاكس و دو ماه و نیم از طریق پست عادی طول می‌كشد كه جواب دریافت دارد.

بازرگانی: دعوتنامه از طرف شركت ایرلندی، سه قطعه عكس، مبلغ 17000 تومان معرفی‌نامه از شركت ایرانی.

تحصیلی:

گواهی پذیرش و ثبت‌نامه در دانشگاه ایرلندی 2 نسخه، ارایه هر نوع مدارك دال بر پرداخت هزینه ثبت‌نام در ترم اول دانشگاه 2 نسخه، ارایه مدارك دال بر تامین مالی ترجیحاً حساب بانكی قابل برداشت در یكی از بانكهای ایرلند یا هر بانكی كه در كشور ایرلند شعبه داشته باشد، مبلغ 17000 تومان، یكشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 14

 

نشانی: میرداماد- رازان شمالی- شماره 10

تلفن: 2227672- 2286923 فاكس: 22227311 تلكس: 2138655 IREL IR

 

اوكراین

متقاضیان مستقیماً به سفارت مراجعه كنند. دوشنبه تا چهارشنبه

نشانی: میدان ونك، خیابان ونك، شماره 101

تلفن: 8008530 فاكس: 8007130

 

بحرین

توریستی و تجاری: اصل دعوتنامه، 2 قطعه عكس، فرم سفارت، هزینه صدور روادید 7 دینار بحرین یا معادل ریالی آن. چنانچه مدارك كامل باشد ویزا همان روز صادر می‌شود.

 

نشانی: خیابان آفریقا، نرسیده به جهان كودك، نبش كوچه زوبین، پلاك 248

تلفن: 8773383- 8772079 فاكس: 87791122

 

برزیل

توریستی: 2 نسخه فرم سفارت، 3 قطعه عكس، گذرنامه معتبر با شش ماه اعتبار، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به كار در ایران به زبان انگلیسی، در صورت مثبت بودن حساب بانكی شش ماه گذشته، بلیت رفت و برگشت به انضمام 19 هزار تومان نیاز است. فتوكپی صفحات مهر شده پاسپورت، طی یك ماه جواب داده می‌شود.

تجاری: دعوتنامه از شركت برزیلی باید مستقیماً به فاكس یا تلكس سفارت فرستاده شود. فرم سفارت، عكس و بقیه مدارك مانند توریستی- پرداخت 237500 ریال هزینه تكلس 570000 ریال

 

نشانی: میدان ونك، خیابان ونك، شماره 58

تلفن: 8039476- 8035175 فاكس: 8034438

 

بلژیك

عادی- توریستی: دعوتنامه، فتوكپی كارت اقامت دعوت كننده، ورقه مالیاتی یا فیش حقوق دعوت كننده، 3 قطعه عكس، فرم سفارت، بلیت رفت و برگشت، یك ماهه 22500 تومان و برای سفر دو ماهه 27000 تومان، سه ماهه 31 هزار تومان، 6 ماهه و یك ساله 45 هزار تومان

بازرگانی: دعوتنامه از شركت بلژیكی با ذكر علت و مدت سفر، یكشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9 تا 13

 

نشانی: الهیه، خیابان فرشته، خیابان شبدیز، كوچه بابك، شماره 3

تلفن: 2009145- 2009507 فاكس: 2009155

 

بلغارستان

توریستی و تجاری: دعوتنامه، یك قطعه عكس، كپی پاسپورت، فرم سفارت، ویزای ترانزیت، ویزای كشور مقصد، كپی ویزا، هزینه روادید ورودی 53 هزار تومان، روادید ورودی فوری 68 هزار تومان، روادید ترانزیت یكسره 43 هزار تومان، روادید ترانزیت فوری، 53 هزار تومان، روادید دو سره 83 هزار تومان

 

نشانی: خیابان ولیعسر- خیابان شهید عباسپور (توانیر)- خیابان نظامی گنجوی، شماره 82

تلفن: 8775662- 8775037 فاكس: 8779680

 

پاكستان

توریستی: فرم سفارت، یك قطعه عكس و كپی پاسپورت از صفحه 1 تا 10 و شناسنامه، هزینه صدور روادید 15000 تومان روادید كثیرالمسافرت 32 هزار تومان، مدت زمان دریافت ویزا از زمان تحویل مدارك 3 روز است. نوع اسكناس 500 یا 1000 تومانی باید باشد.

تجاری: دعوتنامه از شركت معتبر پاكستانی، كارت بازرگانی و مدت زمان دریافت ویزا از زمان تحویل مدارك 2-1 روز است.

تحصیلی: پذیرش از دانشگاه پاكستان و تایید وزارت امور خارجه ایران، زمان مراجعه شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثناء روزهای تعطیل. زمان جهت تحویل گرفتن فرم روادید ساعت 9 الی 30/10 صبح

 

نشانی: خیابان دكتر فاطمی، خیابان اعتمادزاده، شماره 1

تلفن: 4- 934332 فاكس: 934333

 

پرتغال

توریستی: دعوتنامه رسمی و آدرس كامل معرف از پرتغال، فرم سفارت، 2 قطعه عكس، گواهی اشتغال به كار، فتوكپی شناسنامه، فتوكپی گذرنامه، فتوكپی از گذرنامه و صفحات روادید قبلی. صدور روادید بین 15 تا 20 روز طول می‌كشد. روادید توریستی 5000 تومان

بازرگانی: هزینه روادید 4000 تومان

 

نشانی: خیابان هدایت، روزبه، پلاك 13

تلفن: 2543237 و 8- 2568677 فاكس: 2552668

 

تایلند

توریستی: بلیت رفت و برگشت، پر كردن 3 فرم سفارت، كپی صفحات 11 الی 2 پاسپورت، سه قطعه عكس جدید 4 × 3 و یا 6 × 4 هزینه صدور روادید 46000 ریال مدت اعتبار روادید 3 ماه و مدت اقامت در تایلند 3 ماه است. مدت زمان ارایه مدارك تا دریافت ویزا 3 روز و حتماً باید خود متقاضی جهت دریافت ویزا مراجعه كنید.

 

نشانی: خیابان بهارستان، روبروی بیمارستان طرفه، كوچه باشگاه شماره 4

تلفن: 7531433- 7537708

 

تایوان

برای دریافت ویزا به سفارت دبی باید مراجعه شود.

نشانی: خیابان آفریقا، خیابان وحید دستجردی (ظفر)- پلاك 355

تلفن: 4- 87813334

 

تركمنستان

ساعات كار قسمت كنسولی از 30/9 الی 13 می‌باشد. روزهای كار: یكشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه (جمعه، شنبه و تعطیلات رسمی تركمنستان و ایران تعطیل) می‌باشد.

1-روادید عادی: طبق دعوتنامه شخصی با شركت‌های ثبت شده در تركمنستان با موافقت وزارت امور خارجه تركمنستان و با طبق یادداشت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پاسپورت، یك قطعه عكس و فرم سفارت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه صادر می‌شود. مداركی كه روز دوشنبه دریافت شده است روز پنجشنبه تحویل داده می‌شود.

مداركی كه روز چهارشنبه دریافت شده است روز دوشنبه تحویل داده می‌شود.

قیمت روادید عادی: برای 10 روز 30 دلار برای 20 روز 40 دلار

قیمت روادید ترانزیت: 32 دلار

2- مدارك رانندگان كثیرالمسافر: طبق نامه وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، پاسپورت، یك قطعه عكس و فرم سفارت در روزهای یكشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه دریافت می‌شود. روز پنج‌شنبه تحویل داده می‌شود. قیمت روادیدها: برای 3 ماه 160 دلار برای 6 ماه 362 دلار

3- روادید بازرگانی: كسانی كه كارت بازرگانی دارند باید به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ایران ساختمان 3 مراجعه نمایند و از آنجا كارت مخصوص دریافت نموده و به تركمنستان پرواز كنند و در فرودگاه عشق‌آباد برای آنان ویزای بازرگانی صادر شود.

4- تایید مدارك: مداركی كه در ایران تهیه و تنظیم شده است از جمله اساسنامه شركت، ثبت رسمی، گواهینامه از بانك، آگهی روزنامه و غیره باید به زبان روسی ترجمه شده و بعد از مورد بررسی ترجمه در وازرت دادگستری و وزارت امور خارجه ایران تایید شود. ولی مداركی كه در تركمنستان تهیه و تنظیم شده است در اتاق بازرگانی تركمنستان ترجمه شود و در سفارت ایران در عشق‌آباد تایید می‌شود. از مدارك فوق باید كپی گرفته شود. برای تایید هر یك از مدارك 15 دلار آمریكایی دریافت می‌گردد. روزها: دوشنبه و چهارشنبه

5- مجوز برای عبور كالا: از طریق خاك تركمنستان به كشورهای غیر از مشترك‌المنافع CMR كپی قرارداد خرید و فروش، اظهارنامه، گمرك ایران مشخصات كامل در سربرگ شركت از جمله نوع كالا، نوع بسته‌بندی، تعداد، ارزش كالا، مرز ورودی و خروجی آدرس كامل گیرنده و غیره بدون اصلاحیه تایپی نوشته شود. و هر شركت باید در مورد حمل نكردن كالاهای ممنوعه تعهدات خود را قید كند. قیمت برای هر یك تن 10 دلار.

روزها: دوشنبه و چهارشنبه

تذكر: از تاریخ 26/10/1997 میلادی برای فوریت 50% پول اضافه گرفته می‌شود و از تاریخ 1/1/1998 برای هریك برچسب روادید (استیكر) 3000 ریال دریافت می‌گردد. لطفاً جهت دریافت فرم سفارت به دفتی فنی گلستان به نشانی خیابان پاسداران، نبش بهستان دوم، روبروی گلستان دوم تلفن 2546303 مراجعه نمایید.

 

سوئیس

مقررات كلی: درخواست روادید باید به كنسولگری یا سفارت سوئیس در محل اقامت متقاضی ارائه گردد (ماده 10 بند 1 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان) چنانچه درخواست روادید به سفارتی به غیر از سفارت محل اقامت ارائه گردد در صورتی كه دلیل این اقدام روشن نباشد آن سفارت می‌تواند آن را رد نماید. باید امكانات مالی كافی برای تامین مخارج زندگی خود در سوئیس كه بنا بر قاعده 100 فرانك سوئیس در روز كافی تشخیص داده شده است را در اختیار داشته باشید (ماده 1 بند 2 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). كنسولگری یا سفارت می‌تواند درخواست اخذ ضمانت نماید. روادید منحصرا اجازه یك اقامت كوتاه مدت در سوئیس را خواهد داد مگر با اجازه صریح مقامات مسئول مربوطه (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). حداكثر مدت اقامت شما در سوئیس در روادید صادره درج گردیده است. بدون داشتن مجوز لازم، نه می‌توانید در سوئیس كار كرده و نه بیشتر از سه ماه تحصیل كنید (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان)

ماده 6- ضمانت

1- به عنوان وسیله‌ای جهت كنترل، چگونگی اقامت یك خارجی، مسئولین صدور روادید می‌توانند درخواست یك اعلام ضمانت كنند كه توسط یك شخص حقیقی یا حقوقی در سوئیس و دارای امكانات مالی امضاء شده باشد.

2- این افراد می‌توانند ضمانت كنند.

الف- اتباع سوئیس

ب- خارجی‌های دارای اجازه اقامت دائم یا موقت

ماده 10- درخواست روادید

1- تبعه خارجی باید درخواست روادید خود را به وسیله فردی كه برای این منظور پیش‌بینی گردیده است به نمایندگی مربوطه سوئیس در حوزه اقامت خود ارایه دهد، هرگونه استثنایی را در این مورد اداره فدرال اتباع بیگانه تعیین می‌نماید.

2- درخواست روادید باید با ارایه مدرك سفر (گذرنامه) و در صورت درخواست با سایر مدارك اثبات كننده مقصود و چگونگی اقامت و یا ترانزیت مورد نظر همراه باشد.

علاوه بر مقررات لازم مندرج در بند 1 اتباع خارجی، متقاضی روادید ترانزیت باید شرایط ذیل را برای اخذ روادید عبور ترانزیت احراز كنند.

الف- ارایه مدرك سفر (گذرنامه) و روادید لازم برای ترانزیت و ورود به كشور مقصد

ب- برای عبور ترانزیت ارایه بلیت هواپیما تا مقصد اصلی الزامی است.

ماده 27- حمایت حقوقی

1- چنانچه تقاضای رد و یا به حالت تعلیق درآید، اداره فدرال اتباع بیگانه سوئیس به درخواست متقاضی و در قبال پرداخت هزینه مربوطه اعلام نظر می‌كند.

2- بنا بر قاعده درخواست فوق فقط موقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد كه به هزینه مربوطه پیش پرداخت شده باشد.

 

نشانی: خیابان الهیه- خیابان بوستان- خیابان یاسمین- شماره 1/13

تلفن: 2008227- 2008333- 20- 2008454 فاكس: 269448

 

حافظ منافع ایالات متحده

نشانی: خیابان جردن، خیابان آفریقا، فرزان غربی، پلاك 59

تلفن: 2286021- 2298314- 2296802

صندوق پستی: 4683- 19395 ساعت تماس 7 تا 11

 

سوریه

نرخ ویزا: عوارض ورود به سوریه برای یك بار 10500تومان ویزای 3 ماهه و 17 هزار تومان، اخذ مدرك 9 صبح تا 11 صبح. گذرنامه‌ها 24 ساعت قبل اخذ می‌گردد. فرم سفارت + 2 عكس

 

نشانی: خیابان آفریقا، خیابان آرش غربی، پلاك 22

تلفن: 2- 2059031 فاكس: 2059409

 

سودان

پر كردن فرم مخصوص با ذكر محل اقامت در سودان، 4 فتوكپی از فرم سفارت، 4 عكس، گذرنامه، بلیت، هزینه صدور روادید 270000 ریال، شنبه تا پنجشنبه از 10 صبح تا 3 بعد از ظهر

 

نشانی: خیابان آفریق، اسفندیار، شماره 16

تلفن: 44- 8787133 فاكس: 8788575

 

سنگال

2 فتوكپی از صفحه اول پاسپورت، بلیت، تكمیل كردن فرم سفارت + 2 عكس هزینه صدور روادید 6500 تومان

 

نشانی: خیابان آفریقا، خیابان پیروز، پلاك 7

تلفن: 8794192- 8783596 فاكس: 877470

 

كانادا

متقاضیان روادید فرصت مطالعاتی كانادا:

قسمت روادید روزهای یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 30/8 الی 30/11 صبح فرم‌های تقاضانامه روادید فرصت مطالعاتی را پذیرفته و برای مصاحبه حضوری تعیین وقت می كند. ضمناً این حق برای سفارت محفوظ است كه در مواقع به خصوص از دریافت فرم‌های درخواست روادید یك بار ورود برای هر نفر 60 دلار كانادا یا 120 دلار آمریكا یا 90000 ریال می‌باشد. چنانچه فرزند یا فرزندان بالای 7 سال یا همسر به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو قصد ادامه تحصیل در كشور كانادا را دارند موظفند به پرداخت هزینه روادید دانشجویی می‌باشند. در غیر این صورت همراهان مكلف به پرداخت هزینه روادید دیدار موقت هستند. مبلغ فوق به منظور تشكیل پرونده دریافت می‌گردد و در صورت عدم موافقت با روادید، برای تعیین وقت مصاحبه الزامی است ضمنا شخص دیگری هم می‌تواند برای تشكیل پرونده مراجعه نماید (فرم صورتی رنگ) تكمیل شده درخواست روادید فرصت مطالعاتی (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت می‌شود)- گذرنامه معتبر یا حداقل یك سال اعتباری برای تمام خانواده- فتوكپی پاسپورت از صفحات 1 الی 6- فتوكپی تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عكس برای هر نفر- اصل پذیرش از كانادا بدیهی است ارایه مدارك فوق ضمانت روادید نمی‌باشد. داشتن پیشنهاد شغلی (Job Offer) از كانادا برای اكثر موارد ملزم به ارایه تاییدیه اداره توسعه منابع انسانی كانادا (Human Resources Development Canada) است. افرادی كه قصد گذراندن فرصت مطالعاتی در كانادا را به مدت بیش از 6 ماه دارند می‌بایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از زمان تعیین شده فرصت مطالعاتی اقدام نمایند. چنانچه با هزینه شخصی خود برای گذراندن فرصت مطالعاتی عازم كشور كانادا می‌باشند، ارایه مداركی كه نشان دهنده توان مالی شما مبنی بر پرداخت هزینه دوران فرصت مطالعاتی و مخارج زندگی شما در كانادا باشد، در زمان تحویل مدارك الزامی است. حضور متقاضی در زمان مصاحبه الزامی است. چنانچه مامور به انجام فرصت مطالعاتی از طرف دولت ایران می‌باشد ارایه مدارك زیر الزامی است، ضمانت‌نامه مالی از طرف وزارتخانه مربوطه- معرفی‌نامه از وزارت امور خارجه. چنانچه هزینه دوره فرصت مطالعاتی متقاضی از طرف دولت كانادا تامین می‌شود ارایه ضمانت مالی از طرف محل مورد نظر در كانادا مورد نیاز است.

توجه: در صورت قبولی روادید فرصت مطالعاتی بیش از 6 ماه، انجام آزمایشات پزشكی الزامی است. در صورت صلاحدید سفارت در بعضی موارد كمتر از 6 ماه نیز انجام آزمایشات پزشكی الزامی می‌باشد.

قابل توجه متقاضیان روادید دیدار موقت كانادا

توجه: حداقل زمان رسیدگی به پرونده متقاضی 21 روز است، هزینه درخواست روادید برای یك بار ورود برای هر نفر 75 دلار كانادا یا 55 دلار آمریكا یا 420000 ریال و هزینه درخواست روادید چند بار ورود برای هر نفر 150 دلار كانادا یا 110 دلار آمریكا یا 840000 ریال می‌باشد. مبلغ فوق به منظور تشكیل پرونده دریافت می‌گردد و در صورت عدم موافقت با روادید مسترد نخواهد شد. ارایه مدارك زیر برای تشكیل پرونده الزامی است (ضمناً شخص دیگری هم می‌تواند برای تشكیل پرونده مراجعه نماید.)

فرم تكمیل شده درخواست روادید دیدار (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار- فتوكپی صفحات پاسپورت از صفحه 1 الی 6- فتوكپی تمام صفحات شناسنامه- دو قطعه عكس جدید- ارایه فتوكپی جدیدترین برگ پرداخت شده مالیات شخص دعوت كننده (برگه Notice of Assessment)- مداركی كه نشان دهنده موقعیت مالی متقاضی باشد. اگر شما مایل به دیدار فرزند یا فرزندان یا اقوام خود در كانادا هستید ارایه فتوكپی ویزای اقامت (IMM 10000) و یا فتوكپی كارت تابعیت آنها كه حاوی تاریخ تولد شخص دعوت كننده باشد- فتوكپی پروانه كار یا مدارك اثبات اشغال به كار. بدیهی است ارایه مدارك فوق ضمانت ویزا نمی‌باشد. لطفاً در صورت داشتن مدارك زیر آنها را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشید: ارایه هر نوع اسناد مالكیت- ارایه دعوت نامه در صورت تمایل- گذرنامه‌های قبلی شما كه سفرهای اخیر خارج از كشور باشد.

ویزای تجاری:

اگر به منظور سفر تجاری عازم كانادا می‌باشید ارایه دعوتنامه از یك شركت كانادایی و چنانچه از طرف كارفرمای خود مامور به سفر باشید ارایه نامه‌ای از كارفرما با ذكر دلایل سفر، مداركی كه نشان دهنده موقعیت مالی و تجاری شما باشد و نیز فتوكپی پروانه كار یا مدارك اثبات اشتغال به كار در زمان تحویل مدارك مورد نیاز است. لطفاً اسناد مالكیت و گذرنامه‌های قبلی شما كه نشانگر سفرهای اخیر شما باشد را در صورت موجود بودن زمان مصاحبه همراه داشته باشید.

قابل توجه متقاضیان روادید دانشجویی كانادا

هزینه درخواست روادید یك بار ورود برای هر نفر 125 دلار كانادا یا 85 دلار آمریكا، یا 70000 ریال می‌باشد و نیز برای همراهان، فرزند یا فرزندان زیر 7 سال و همسر 75 دلار كانادا یا 55 دلار آمریكا یا 420000 ریال می‌باشد. چنانچه فرزند یا فرزندان بالای 7 سال یا همسر به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو قصد ادامه تحصیل را در كشور كانادا دارند، موظف به پرداخت هزینه روادید دانشجویی می‌باشند. در غیر این صورت همراهان مكلف به پرداخت هزینه روادید دیدار موقت هستند ارایه مدارك زیر برای تشكیل پرونده الزامی است.

فرم تكمیل شده درخواست روادید دانشجویی (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل یك سال اعتبار برای تمام افراد خانواده- فتوكپی پاسپورت از صفحات 1 الی 6- فتوكپی تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عكس برای هر نفر- اصل پذیرش غیر مشروط UNCONDITIONAL ACCEPTANCE و از یكی از دانشگاههای كانادا، بدیهی است ارایه مدارك فوق ضمانت ویزا نمی‌باشد. افرادی كه قصد ادامه تحصیل در كانادا را به مدت بیش از 6 ماه دارند می‌بایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از شروع زمان تحصیل برای روادید دانشجویی اقدام فرمایند.

متقاضیانی كه برای ادامه تحصیل عازم یكی از دانشگاههای استان كبك هستند می‌بایست شخصاً مبادرت به درخواست CAQ از دانشگاه مربوطه نمایند. لازم به یادآوری است كه درخواست این برگه برای همراهانی كه قصد ادامه تحصیل در یكی از دانشگاههای استان كبك را دارند نیز الزامی است.

سفارت كانادا در تهران فرم مهاجرت ندارد. به منظور درخواست مهاجرت به كانادا متقاضی باید درخواست كتبی خود را به زبان انگلیسی یا فرانسه همراه با یك عدد پاكت كه آدرس متقاضی به فارسی روی آن نوشته شده است را در پاكت دیگری به منظور ارسال به سفارت كانادا دمشق، سوریه به گیشه اطلاعات تحویل یا به داخل صندوق سفارت انداخته شود. هیچ فرم خاصی برای درخواست مهاجرت وجود ندارد. لذا باید مراجعه به افرادی كه در اطراف سفارت پیشنهاد فروش فرم درخواست یا فروش فرم اولیه و یا موارد مشابه را می‌نمایند جدا پرهیز كنید.

توجه: دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه برای متقاضی الزامی است.

 

نشانی: خیابان استاد مطهری- خیابان شهید سرافراز- شماره 57

تلفن: 6- 8732623 ساعت تماس: 50/13 تا 14 فاكس: 8733202

 

كرواسی

مدارك عمومی: فرم سفارت، 2 قطعه عكس رنگی، گواهی اشتغال به كار با ذكر نوع كار و سمت و حقوق و مدت زمان اشتغال و مدت زمان مرخصی با ذكر این تعهد كه فرد متقاضی بعد از مراجعت از كرواسی در سمت خود مجفوظ خواهد ماند. نامه از بانك همراه با صورتحساب وضعیت بانكی با ذكر میزان موجودی بانكی و نوع حساب و تاریخ گشایش مالكیت یا سند مالكیت، آدرس هتل یا دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر

توریستی: هزینه دریافت روادید 33200 است. مدت انتظار یك ماه

تحصیلی: برای مقاطع بالاتر از دیپلم مدارك عمومی به علاوه مشخصات مركز آموزشی در كرواسی، اجازه صدور روادید از زاگرب صادر می‌شود.

ترانزیت: مدت ویزای ترانزیت 24 ساعت است.

امكان ملاقات در صورت تعیین وقت قبلی میسر می‌باشد. بلیت برگشت تایید شده در زمان اخذ ویزا الزامی است. هزینه ویزا در زمان پركردن فرم توسط متقاضیان بایستی پرداخت شود. یكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 5/9 تا 1

 

نشانی: پاسداران- بهستان اول- شماره 25

تلفن: 2587039- 2589923 فاكس: 2549199

 

كره جنوبی

روادید تجاری: پاسپورت با 6 ماه اعتبار، یك عدد عكس 4 ×3، دعوتنامه رسمی كره‌ای طبق مقررات كره، از آوریل هزینه صدور روادید با این شرح است برای یك بار ورود و كمتر از 30 روز 4 دلار آمریكا بیش از 91 روز 55 دلار آمریكا (برای مشاغل دولتی) سایر روادید اعم از توریستی، تحصیلی، ورزشی، ترانزیت دیده نمی‌شود.

 

نشانی: خیابان ملاصدرا- شیخ بهایی شمالی- دانشور غربی- پلاك 18

تلفن: 8054900

 

كره شمالی

ویزای توریستی داده نمی‌شود. تجاری: 2 قطعه عكس، فرم سفارت و دعوتنامه تجاری، نامه از شركت ایرانی، توجه شود كه دعوتنامه باید به تایید وزارت امور خارجه كره شمالی رسیده باشد. مدارك شركت ایرانی نیز اهمیت دارد. جهت اطلاعات بیشتر با سفارت تماس حاصل نمایید.

 

نشانی: خیابان آفریقا- خیابان وحید دستجردی

تلفن: 8783341 فاكس: 8781489

 

كلمبیا

بازرگانی: در صورت ابتیاع دعوتنامه شركت كلمبیایی كه در آن اظهار شود كه متقاضی برای انجام چه نوع معامله‌ای عازم كلمبیا است، می‌توان با سفارت تماس گرفت. هزینه صدور روادید 152 دلار، معرفی‌نامه از شركت ایرانی كه در آن اظهار شود كه متقاضی جهت انجام چه فعالیتی عازم كلمبیا است.

توریستی: گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه، بلیت رفت و برگشت، دعوتنامه از شخص كلمبیایی یا ایرانی مقیم در كلمبیا، هزینه صدور روادید 22 دلار

روادید كاری: در صورت ابتیاع قرارداد كاری با كارفرمای كلمبیایی متقاضی می‌تواند با سفارت تماس بگیرد هزینه صدور روادید 205 دلار

نشانی: خیابان دروس- خیابان هدایت- خیابان فریار- شماره 5 یكشنبه تا پنجشنبه از 9 تا 14

تلفن: 2558957- 2541981 فاكس: 2541981

 

كویت

ویزا از كویت باید فرستاده شود. توریستی: دعوتنامه از فرد مقیم، 2 عكس، كپی پاسپورت بازرگانی، كارت بازرگانی، نامه از اتاق بازرگانی، مدارك مربوط به شركت

نشانی: خیابان آفریقا- وحید دستجردی (ظفر)- پلاك 2/323

تلفن: 9- 8785997 فاكس: 8786003

 

گرجستان

برای دریافت روادید گرجستان مدارك ذیل لازم است:

تصویر صفحات عكس دار و اعتبار گذرنامه، یك قطعه عكس، فرم مخصوص ویزا تكمیل شده به زبان انگلیسی، در صورتی كه سفر از طریق شركتی انجام شود معرفی‌نامه شركت به زبان انگلیسی باشد. قیمت ویزا 15 روزه 42 دلار یك ماهه 55 دلار. تبصره: جهت دریافت فرم مخصوص روادید به میز رابط این سفارت مراجعه فرمایید. روزها و ساعات كار بخش كنسولی یكشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه از 9 الی 13

نشانی: الهیه، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، خیابان آقابزرگی، كوچه شهید احمدوالی، شماره 5

تلفن: 221147 فاكس: 2206848

 

لبنان

تجاری: معرفی‌نامه از شركت، كارت بازرگانی در صورت داشتن طرف لبنانی یك نامه و دعوتنامه از آن شركت احیاناً نامه از اتاق بازرگانی، فرم سفارت، یك قطعه عكس، فتوكپی پاسپورت.

توریستی: نامه از محل كار، فرم سفارت، 2 قطعه عكس، فتوكپی پاسپورت.

تحصیلی: داشتن پذیرش از یكی از دانشگاههای لبنان.

 

نشانی: خیابان شهید قره‌نی، نرسیده به پل كریمخان، كوچه افشین، پلاك 30

تلفن: 8908451 فاكس: 8897345

 

لهستان

توریستی: گذرنامه با حداقل یك سال اعتبار، تكمیل فرم سفارت، 2 عكس توجه شود كه هزینه هر روز اقامت در لهستان برابر 50 دلار آمریكا است.

دعوتنامه برای ویزای توریستی لازم نیست ولی چنانچه موجود باشد در تسریع كار كمك خواهد كرد.

تجاری: دعوتنامه برای همكاری تجاری داشته باشد.

هزینه‌های كنسولی از تاریخ 7 تیرماه 78

درخواست روادید 7300 تومان

روادید اقامت یك ورود 31000 تومان

روادید عبوری یك سره 17600 تومان

روادید عبوری مكرر راننده ترانزیت 44000 تومان

هزینه امور فوری 17600 تومان اكسپرس

 

نشانی: خیابان آفریقا، نبش پیروز، پلاك 1

تلفن: 4- 8787262 فاكس: 8788774

 

مالزی

اتباع ایرانی تا دو هفته احتیاج به ویزا ندارند برای امور توریستی و تجاری بیش از 2 هفته، دعوتنامه، 2 قطعه عكس، بلیت رفت و برگشت، فرم سفارت.

تحصیلی: گواهی پذیرش از دانشگاههای مالزی در هر 3 مورد ویزای اجتماعی صادر می‌شود و قیمت آن فعلاً 1000 تومان است اما تغییر خواهد كرد.

 

نشانی: خیابان فرشته، شماره 72

تلفن: 2009275- 2009143 فاكس: 3- 2018262

نروژ

ویزای توریستی ندارد. دیدار از اقوام: اقوام درجه یك احتیاج به دعوتنامه ندارد. برای اقوام درجه 2 در صورت موافقت، دعوتنامه، 2 قطعه عكس، فتوكپی شناسنامه و گذرنامه از صفحه 2 تا 9 و نامه از محل كار كه در آن میزان حقوق، مدت مرخصی، حق بیمه و غیره ذكر شود. به انضمام یك پاكت نامه و تمبر زده شود به آدرس متقاضی و گیرنده كه در آن نوشته شده باشد. فرم سفارت، هزینه روادید 26000 تومان.

تجاری: دعوتنامه تجاری، نامه معرفی از شركت و همچنین مدارك شركت، 2 قطعه عكس، فتوكپی شناسنامه و همچنین مدارك شركت، 2 قطعه عكس، فتوكپی شناسنامه و گذرنامه از صفحه 2 تا 9، تكمیل فرم سفارت كلیه مدارك باید به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده باشد.

 

نشانی: خیابان پاسداران، كوهستان هشتم، اختیاریه شمالی، شماره 412

تلفن: 2291333 فاكس: 2292776

 

نیوزیلند

متقاضیان تحصیل در نیوزیلند جهت گرفتن اطلاعات و پذیرش می‌توانند به آدرسهای موجود در گیشه سفارت مراجعه كنند. كلیه مكاتبات جهت مهاجرت به نیوزیلند به آدرس

NEWZEALAND IMMIGRATION SERVICE SINGAPORE BRANCH 391 A OR CHARD ROAD # 15-05 TOWERA NGEE ANN CITY SINGAPORE 0923

TEL: 00657386700

FAX: 00652356651

E-MAIL: ENQUIRIESNA, HIGH.COM.ORG.SG

 

ونزوئلا

مدارك عمومی: بلیت رفت و برگشت یا ادامه مسافرت به كشور دیگر، 10 عكس جدید، فرم سفارت، ترجمه رسمی كلیه مدارك به اسپانیولی یا انگلیسی، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، انجام مصاحبه با بخش كنسولی سفارت

توریستی: هزینه صدور روادید 30 دلار زمان انتظار برای دریافت روادید 3 تا 4 روز

بازرگانی: ارایه نامه از موسسه ایرانی با دعوتنامه از شركت ونزوئلایی كلیه مدراك باید به انگلیسی یا اسپانیولی باشد. یكشنبه و سه شنبه 12- 10

 

نشانی: خیابان آفریقا- كوچه تندیس- پلاك 26

تلفن: 871585- 87142648 فاكس: 2053677

 

هلند

توریستی: پاسپورت، شناسنامه متقاضی، 2 برگ كپی پاسپورت از صفحات مهمور و دارای ویزای قبلی باشد. یك عدد فرم ویزا برای هر پاسپورت، یك قطعه عكس برای هر نفر، دعوتنامه با امضاء و مهر پلیس و شهرداری محل، آخرین فیش حقوقی، معرف از هلند و شماره تلفن معرف در هلند، كپی پاسپورت یا اجازه اقامت معرف از هلند، گذرنامه قبلی اگر داشته باشید، مدارك معتبر برای اثبات توانایی مالی، بیمه‌نامه از هلند برای كل سفارت، بلیت رفت و برگشت، ضمانت‌نامه دعوت كننده به برگشت متقاضی ویزا، هزینه صدور روادید یك ماهه 18500 تومان 2 ماهه و 3 ماهه 22 هزار تومان

 

نشانی: خیابان پاسداران- خیابان فردوسی- بعد از احتشامیه- خیابان كارسائی- كوچه یكم شرقی- شماره 33

تلفن: 257007 فاكس: 256699

 

هند

توریستی: فرم سفارت، 3 قطعه عكس 3 ×2، فتوكپی بلیت رفت و برگشت تایید شده، اصل گذرنامه، كلیه مدارك باید از ساعت 30/11 –9 با 37 هزار تومان پرداخت كنید. هزینه‌های یكشنبه تا پنجشنبه تحویل داده شود. مدت ویزا یك ماه است.

تجاری: كلیه مدارك مربوط به توریستی به اضافه دعوتنامه از شركت معتبر هندی 37 هزار تومان.

ترانزیت: ویزای كشور نهایی به اضافه كلیه مدارك مربوط به ویزای توریستی، كپی بلیت رفت و برگشت تا مقصد نهایی 1 هزار تومان.

تحصیلی: پذیرش معتبر از دانشگاههای هندی، فرم تقاضا، جهت دریافت لیست دانشگاههای هند می‌توانید از ساعت 13-9 و 17-14 هر روز به سفارت مراجعه كنید.

 

نشانی: خیابان مطهری، خیابان میرعماد

تلفن كنسولگری: 8755102 سفارت: 5- 8755103 فاكس: 8745557

 

یونان

متقاضیان می‌توانند روزهای دوشنبه و چهارشنبه جهت دریافت شرایط ویزا مستقیماً مراجعه و شرایط را دریافت كنند.

 

نشانی: خیابان طالقانی- نبش چهارراه شهید مفتح- جنب كلیسای یونانی‌ها- شماره 101

تلفن: 8844288

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به پس از تأیید مدیر سایت به نمایش عموم در خواهد آمد.
  • هیچ نظری یافت نشد

ساعات کار:

  • شنبه تا چهارشنبه: 8:30 صبح - 16:30 عصر
  • پنج شنبه: 8:30 صبح - 13:30 ظهر
+98 21 88 98 33 24 / +98 21 88 95 40 41

درباره ما

مطالب سایت دفتر ترجمه گل واژه با توجه به تجربیات چند ساله همکاران ما در گل‌واژه و بر اساس محتویات کتابچه منتشره از سوی اداره امور مترجمین رسمی قوه قضاییه برای اولین بار با این شرح و تفصیل جهت بهره‌برداری عموم تهیه شده است. اگر قصد دارید از خدمات دارالترجمه‌ها استفاده کنید حتماً مطالب مندرج در این سایت را به دقت مطالعه کنید تا بتوانید ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و افزایش هزینه‌ها، کار کیفی‌تر تحویل بگیرید.

تلگرام

برای ارسال تصاویر مدارک خود می توانید از تلگرام دفتر ترجمه گل واژه استفاده کنید.

تلگرام دفتر ترجمه گل واژه

ترافیک سایت

امروز353
دیروز639
این هفته2118
این ماه9835
کل1225506

  • آی پی: 3.236.143.154
2
آنلاین
1403-03-29
بالا